استعلام بهاء 014الف97
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شرکت مدیریت تولید برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده انجام آزمايشات پزشكي و معاينات ادواري پرسنل نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند) طبق شرح پيوست
نوع مناقصه/ مزایده استعلام بهاء عمومی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده پیرینت مدارک پیوست آگهی وتکمیل و ارسال آنها به آدرس نیروگاه
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده 50.000.000 ريال چک تضمین
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده متقاضیان شرکت در استعلام بهاء فوق می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت97/07/23 نسبت به پیرینت فایل های پیوست آگهی اقدام و پس از تکمیل آن بانضمام مدارک در خواستی در پاکت در بسته به آدرس نیروگاه شهدای پاکدشت ارسال فرمایند
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده پیرینت فایل های پیوست
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده 97/07/23
فایل مناقصه PDF icon AZMAYESH.pdf, PDF icon شرح خدمات معاينات97.pdf, PDF icon قرارداد انجام ازمایشات97.pdf
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند