استعلام بهاء 020الف97
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شرکت مدیریت تولید برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده انجام عملیات تست دینامیک و استاتیک جرثقیلهای سقفی سالن های توربین هال نیروگاه به شرح لیست پیوست تحت بار نامی و صدور و ارائه گواهینامه سلامت و Certificate مربوطه
نوع مناقصه/ مزایده استعلام بهاء عمومی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده پیرینت فایل پیوست
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده 20.000.000ريال بصورت سفته یا چک تضمین
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری97/08/09
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده پیرینت فایل پیوست
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده پایان وقت اداری مورخ1397/08/09
فایل مناقصه PDF icon جهت شرکت در استعلام فوق و ارائه پیشنهاد قیمت جهت انجام عملیات مذکور نسبت به تکمیل و ارسال این فرم بانضمام مدارک درخواستی اقدام
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند