007م97
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شرکت مدیریت تولید برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده خرید2ست(2400عدد) فیلتر هوای ورودي کمپرسور(AIR INTAKE)
نوع مناقصه/ مزایده مناقصه عمومی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده تهران- پاکدشت- بعد از پلیس راه شریف آباد-کیلو متر35 جاده تهران گرمسار- نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند)- امور بازرگانی و انبار-قراردادها
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده 300.000.000
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده از تاریخ چاپ آگهی- 1397/08/09
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده با در دست داشتن معرفي نامه و اصل فيش واريزي به مبلغ 500،000 ريال، نزد بانک دی- شعبه میدان توحید به حساب شماره0202995060003به شماره شبا710660000000202995060003IR ، در اوقات اداري به آدرس نیروگاه مراجعه فرمایید.
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده اسناد دریافتی را تکمیل و مهر و امضاء نموده و به ضميمه مدارك درخواستي در اسناد مناقصه حد اكثر تا پايان وقت اداري مورخ 1397/09/03به نشاني فوق تسليم نمايند.
فایل مناقصه PDF icon متن آگهي خرید6 ست(2400 عدد) فیلتر هوا97 (AIR INTAKE).pdf
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند