024الف97
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شرکت مدیریت تولید برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده خدمات غرفه بندی فضای نمایشگاه جانبی همایش واحدهای نیروگاهیV94.2
نوع مناقصه/ مزایده استعلام بهاء عمومی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده پیرینت فایل پیوست
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده با عنايت به اينكه اين شركت قصد دارد خدمات غرفه بندی فضای نمایشگاه جانبی همایش واحدهای نیروگاهیV94.2 را براساس شرح جدول پیوست از طريق اخذ استعلام بهاء انجام نمايد لذا خواهشمند است پيشنهاد خود را جهت ارائه كالا و خدمات تعيين شده زير حداكثر تا تاريخ1397/09/01 اعلام و به صورت پاكت در بسته به آدرس نيروگاه ارسال فرمایند
فایل مناقصه PDF icon همایش واحدهای نیروگاهیV94.2.pdf
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند