025الف97
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شرکت مدیریت تولید برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده طراحي، ساخت و نصب بالابر جهت مخزن CIP تصفیه خانه پساب نیروگاه براساس مشخصات و شرح خدمات فنی پیوست
نوع مناقصه/ مزایده استعلام بهاء
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده پیرینت فایل های پیوست
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده 20.000.000 ريال
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده فایل های پیوست را تکمیل و بهمراه مدارک مربوطه به آدرس نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ1397/09/05 ارسال فرمایید.
فایل مناقصه PDF icon فرم استعلام بهاء مخزنCIPنصب بالابر.pdf, PDF icon شرح خدمات فني نصب بالابر.pdf
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند