026الف97
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شرکت مدیریت تولید برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده خدمات تصویر برداری از همایش واحدهای نیروگاهیV94.2 براساس شرح فرم پیوست
نوع مناقصه/ مزایده استعلام بهاء عمومی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده پیرینت فرم پیوست و سپس تکمیل و ارسال آن به آدرس نیروگاه
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده 1397/09/03
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده اين شركت قصد دارد خدمات تصویر برداری از همایش واحدهای نیروگاهیV94.2 را براساس شرح جدول پیوست از طريق اخذ استعلام بهاء انجام نمايد، لذا خواهشمند است پيشنهاد خود را جهت ارائه خدمات تعيين شده زير حداكثر تا تاريخ10/09/1397 اعلام و به صورت پاكت در بسته به آدرس نيروگاه ارسال فرمائيد.
فایل مناقصه PDF icon همایش واحدهای نیروگاهی فیلم برداریV94.2.pdf
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند