تخلیه جزئی در ژنراتور و راههاي افزایش دقت اندازه گیری سیستم تحلیل گر PDA

مطابق تعريف آمده در استاندارد IEC-60270، تخليه جزئي به تخليه‌هاي الكتريكي موضعي گفته ميشود كه فقط محدود به يك قسمت از ماده نيمه هادي بوده و بين عايق الكترودها، اتصال ناقص يا جزيي به صورت پل برقرار مي‌كند. عموماً تخليه جزيي، نتيجه وجود شدت ميدان محلي متمركز در عايق يا در سطح عايق بوده كه بصورت پالسهاي با طول زماني خيلي كمتر از يك ميكروثانيه ظاهر ميگردند. در این مقاله بررسی PD توسط آشکارساز الکتریکی که سیگنالهای ناشی از مدارات الکترونیک قدرت ، کلیدزنی و سیگنالهای ناشی از کرونا و همچنین هارمونی های ناشی از اعوجاج جریانی را نمایان می کند ، و همچنین افزایش دقت عملکرد سیستم فوق و ارائه راهکارهای مناسب برای تشخیص صحیح عیوب عایقی ، مورد بررسی و رفتار یکی از ژنراتورهای گازی این نیروگاه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.