بهينه سازي راندمان واحدهاي توليد همزمان برق و بخار

واحدهاي صنعتي در كنار پروسس صنعتي و يا شيميايي به توليد همزمان برق و بخار براي تجهيزات و پروسه نيازمند بوده و بر اساس مقدار توان الكتريكي و بخار مورد نياز امكان انتخاب تركيب هاي مختلف وجود داشته ولي ممكن است تركيب هاي مورد نظر داراي راندمان بهينه نباشند كه ساده ترين آنها تركيبي از توربين گاز و بويلر بازياب مي باشد.اين تركيب بعلت استفاده تمامي بخار در پروسه داراي راندمان كمي مي باشد.