صلاحیه سنسورهای یاتاقان کمپرسور واحدهای توربین گازی SIEMENS V94.2

روتور توربین مهمترین عامل تولید قدرت در توربین های گازی بوده و بهره برداری مطمئن و ایمن از آن عامل تداوم تولید انرژی خواهد بود. لذا اطمینان از عملکرد آن بسیار با اهمیت می باشد.