طراحی و اجرای Extension Board کارتهای کنترلی Infi90

با توجه به نیاز نیروگاهها به تامین هرچه آسانتر قطعات و تجهیزات مورد نیاز، و با توجه به اینکه کارتهای سیستم کنترلی هم از لحاظ هزینه و هم به موجب تحریم ها در جایگاه ویژه ای قرار دارند، لذا بر آ« شدیم تا زمینه های تعمیرات کارتهای خراب سیستم کنترل INFI 90 را بر عهده بگیریم. مهمترین و اولین قدم کلاسه بندی گردن کانکتورهای مورد نیاز برای اتصال به رک بود.