بررسی علل سر و صدا و خرابی پمپ جکینگ توربین v94.2

در این مقاله علل ایجاد سر و صدا و ارتعاش بالاتر از حد مجاز پمپ جکینگ توربین واحدهای گازی v94.2 در وضعیت ترنینگ گیر با توجه به مدارک موجود بررسی گردید که نتیجه آن نامناسب بودن خط مکش پمپ مذکور تشخیص داده شد که با ارائه طرح اصلاحی و اضافه نمودن مسیر جدید مشکل فوق بر طرف گردید.