سیستم Web Monitoring واحدهای V94.2

سیستم عامل PCV های واحدهای V94.2، QNX از خانواده یونیکس است، این سیستم عامل های دارای License خاص بوده و دخل و تصرف در نرم افزار این سیستمها دارای محدودیتهای خاصی می باشد.در مواردی از قبیل حوادث طبیعی و نظامی و... که اتاق فرمان دارای محیط امن و با آرامش برای پرسنل بهره بردار نیست این موضوع مطرح شد که بتوان در محیطی غیر اتاق فرمان ( پناهگاه) امکان Monitoring و Control واحدهای وسط بهره برداری مهیا شود.