انتصاب مدیرعامل جدید و تغییر در هیأت مدیره شرکت مدیریت تولید برق دماوند

در راستای تصمیات اتخاذ شده در هیات مدیره  شرکت تولید نیروی برق دماوند(مالک نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت ) آقای مهندس جمال آریایی بعنوان مدیرعامل  و عضو هیات مدیره جدید شرکت مدیریت تولید برق دماوند منصوب گردیدند و طی جلسه ای از زحمات مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره اسبق شرکت آقای مهندس محمدرضا وزوایی تقدیر و تشکر بعمل آمد.همچنین با تقدیر از آقای مهندس ابوالحسن لطفعلی نژاد بعنوان عضو سابق هیات مدیره، آقای مهندس رضا مومنی بعنوان عضو موظف در هیات مدیره شرکت منصوب گردیدند.