بهره برداری از طرح آبرسانی به نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند)

با پایان عملیات لوله گذاری در داخل نیروگاه پس از پنج شبانه روز کار بی وقفه  وصرف 720 نفر ساعت کار ، خط لوله داخلی نیروگاه به به خط لوله اصلی متصل  و پروژه آبرسانی به نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) از طریق خط لوله سد ماملو به پایان رسیده و به بهره برداری رسید.
با احداث این خط لوله به طول 40 کیلومتر از سد ماملو به نیروگاه امکان برداشت  و انتقال روزانه پنج هزار متر مکعب آب از سد ماملو به نیروگاه فراهم شده و مشکل جدی تامین آب مصرفی نیروگاه پس از سالها مرتفع گردید.
شایان ذکر است تا پیش از بهره برداری از این طرح، آب مصرفی نیروگاه از طریق تانکرهای حمل آب تامین
می شد که ضمن صرف هزینه های زیاد با مخاطرات جدی نیز روبرو بوده است.