حفظ آمادگی تولید نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) با انجام عملیات بازدیدهای دوره ای

در راستای برنامه ریزی های انجام شده به جهت حفظ آمادگی تولید در نیروگاه 2860 مگاواتی شهدای پاکدشت (دماوند)، از ابتدای سال جاری تعداد سه بازدید 8000 ساعت و سه بازدید4000 ساعت در واحدهای گازی و دو بازدید 8000 ساعت در واحدهای بخار توسط پرسنل شرکت مدیریت تولید برق دماوند انجام گرفته و بازدید 8000 ساعته دو واحد گازی دیگر این نیروگاه در دستور کار آذر ماه قرار دارد.
شایان ذکر است در بازدید های 4000 ساعته و 8000 ساعته، گروه مکانیک محفظه های احتراق، اگزوز، پره های ردیف اول و آخر توربین و سیستم های جانبی، گروه الکتریک بریکرهای داخل مسا، ترانس اصلی و تغذیه داخلی، ژنراتور، باطریخانه، GCB و ترانسهای خشک وگروه ابزار دقیق فلیم ها، فرمان دادن اکچویتور، سیستم اطفا حریق CO2  و  کارتهای کنترلی را مورد بازدید قرار داده و در صورت رویت مشکل و یا پیش بینی آن در جهت رفع عیب و یا پیشگیری از بروز احتمالی اقدام خواهد شد.