آغاز تعمیرات اساسی واحد گازی G16 نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند)

به گزارش روابط عمومی  شرکت مدیریت تولید برق دماوند  مطابق با برنامه ریزی های انجام شده  و در جهت حفظ پایداری تولید نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) ، عملیات تعمیرات اساسی واحد گازیG16 این نیروگاه ازتاریخ 28/08/1401 آغاز گردید.
بخش های عمده عملیات تعمیرات 33000 ساعته (HGPI) این واحد شامل بازدید مسیرهای داغ  و تست های مربوطه تحت نظارت شرکت مدیریت تولید برق دماوند طی برنامه 35 روزه انجام خواهد گردید.
شایان ذکر است  تعمیرات اساسی 2 واحد گازی و یک واحد بخار دیگر تا پایان سال جاری در دستور کار قرار دارد.


 

نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت