انجام موفقیت آمیز آزمون خود راه اندازی در نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند)

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق دماوند طبق برنامه ریزی ها و هماهنگی های بعمل آمده آزمون خودراه اندازی واحد  گازی  G11 نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند) در بامداد روز پنجشنبه 15/10/1401 با موفقیت انجام شد.
با توجه به حساس بودن وضعیت این نیروگاه  از نظر موقعیت جغرافیایی و ظرفیت تولید ، این نیروگاه در شمار نیروگاه های محدودی محسوب می گردد که قابلیت خود راه اندازی واحدهای خود در حالت بلک اوت شبکه را دارا می باشد.
به همین منظور آزمون خود راه اندازی در این نیروگاه بمنظور سنجش شرایط و عملکرد آن در زمان بلک اوت شبکه سراسری با هماهنگی مدیریت شبکه برق ایران مطابق با برنامه ریزی های صورت گرفته و سناریوی از پیش تعیین شده انجام و با موفقیت کامل به نتیجه مطلوب رسید.