برای اولین بار و بصورت همزمان انجام شد: تعمیرات اساسی 3 بویلر و 1 واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند)

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق دماوند  عملیات تعمیرات اساسی 3 بویلر متناظر واحدهای گازیG11 و G12 و G13  و همچنین تعمیرات نیمه اساسی واحد یک بخار  نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) برای اولین بار بصورت همزمان برنامه ریزی و با بکارگیری پتانسیل داخلی مجموعه نیروگاه  با موفقیت انجام شد.
همچنین با توجه به برنامه ریزی های بعمل آمده همزمان با اجرای این عملیات ها بازدید دوره ای 4000 ساعته واحد7 گازی و بازدید دوره ای  8000 ساعته واحد  3 گازی و همچنین بازدید دوره ای 8000 ساعته واحد 2 بخار این نیروگاه  نیز انجام شده است.