بازگشت به مدار واحد گازی G20 نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند)

واحد گازی  G20نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) که در حادثه ای غیر مترقبه  به دلیل جدا شدن آجرهای نسوز محفظه احتراق و آسیب پره های ثابت و متحرک توربین  تحت تعمیرات اساسی پیش از موعد قرار گرفته بود با تلاش شبانه روزی در کمترین زمان ممکن و پس از 33 روز در تاریخ 22/08/1402  به مدار تولید بازگشته و به شبکه سراسری برق کشور متصل شد. نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند) شامل 12 واحد گازی و 6 واحد بخار می باشد که تعمیرات اساسی 5 واحد گازی و بویلرهای متناظر آن وهمچنین تعمیرات اساسی یک واحد بخار در برنامه تعمیراتی نیم سال دوم این نیروگاه می باشد که با یاری خداوند متعال تا پایان سال به انجام خواهد رسید.