031الف97
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شرکت مدیریت تولید برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده عملیات نمونه برداری وانجام تست های یونی و میکروبی از نمونه آب های خام ورودی به تصفیه خانه بخار، چاه های7و8-سدماملو-چاه خاتون آباد- کلین درین-استخر جذبی و تبخیری- تصفیه خانه پساب-پسابRO تصفیه خانه بخار نیروگاه طبق شرح و مشخصات فنی پیوست
نوع مناقصه/ مزایده استعلام بهاء عمومی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده پیرینت فایل های پیوست
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده 1397/10/09 نسبت به پیرینت فایل های پیوست اقدام و پس از تکمیل آن بانضمام مدارک درخواستی تا پایان وقت اداری مورخ97/10/19 بصورت پاکت در بسته به آدرس نیروگاه ارسال نمایید.
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده پس از تکمیل بانضمام مدارک درخواستی تا پایان وقت اداری مورخ97/10/19 بصورت پاکت در بسته به آدرس نیروگاه ارسال نمایید.
فایل مناقصه PDF icon عملیات نمونه برداری وانجام تست های یونی و میکروبی.pdf, Image icon شرح خدمات نمونه گیری پساب.png
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند

 

اسناد مناقصه برای دانلود با اداره قرار دادها تماس حاصل فرمایید