008م97
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شرکت مدیریت تولید برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده خرید، نصب، راه اندازي و آموزش سيستم composer V4.3 نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند)
نوع مناقصه/ مزایده عمومی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) امور بازرگانی وانبار- قراردادها
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده 200.000.000 ريال
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده 1397/10/17با دردست داشتن معرفي نامه و اصل فيش واريزي به نام شركت مديريت توليد برق دماوند در اوقات اداري به آدرس تهران-كيلومتر 35جاده گرمسار- نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند) امورتداركات و انبار مراجعه واسناد مناقصه را دريافت
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده 500.000 ريال به حساب شماره 0202995060003 یا به شماره شبا710660000000202995060003IR نزد بانك دی- شعبه میدان توحید واریز گردد
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده با توجه كامل به مندرجات آن اسناد دریافتی را تکمیل، مهرو امضاء نموده وبه ضميمه مدارك درخواستي در اسناد مناقصه حد اكثر تا پايان وقت اداري مورخ1397/12/22 به نشاني فوق تسليم نمايید.
فایل مناقصه PDF icon متن آگهي مناقصه خريدتجهيزات مربوط به سيستم سيستم composer V4.3.pdf
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند

 

اسناد مناقصه برای دانلود با اداره قرار دادها تماس حاصل فرمایید