009م97
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شرکت مدیریت تولید برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده شركت مديريت توليد برق دماوند در نظر دارد تأمين نيروي انساني خدماتي مورد نياز خود در نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند) را جهت سال98 از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط بر اساس شرایط و مشخصات موجود در اسناد مناقصه وطرح قرارداد واگذار نمايد
نوع مناقصه/ مزایده عمومی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده امور بازرگانی نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) به آدرس پاکدشت کیلومتر35 جاده تهران گرمسار
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده 3.500.000.000ريال
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده از تاريخ نشر آگهي لغايت97/11/02 با در دست داشتن معرفي نامه و اصل فيش واريزي به مبلغ 500،000 ريال به حساب شماره 0202995060003 یا به شماره شبا710660000000202995060003IR به نام شركت مديريت توليد برق دماوند نزد بانك دی- شعبه میدان توحید، در اوقات اداري به آدرس تهران -كيلومتر 35 جاده گرمسار نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند) امور تداركات و انبار مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نمایند
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده 500.000 ريال
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده وبا توجه كامل به مندرجات آن اسناد دریافتی را تکمیل و مهر و امضاء نموده و به ضميمه مدارك درخواستي در اسناد مناقصه حد اكثر تا پايان وقت اداري مورخ14/11/97 به نشاني فوق تسليم نمايند.
فایل مناقصه PDF icon متن آگهي مناقصه تامين نيروي انساني.pdf
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند

 

اسناد مناقصه برای دانلود با اداره قرار دادها تماس حاصل فرمایید