010م97
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شرکت مدیریت تولید برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده انجام عمليات خدمات ساختمانی(سیویل) سالانه نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
نوع مناقصه/ مزایده عمومی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) امور بازرگانی و انبار
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده 300.000.000 ريال
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده 97/10/29
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده 500.000 ريال
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده پایان وقت اداری مورخ 97/11/23 (ساعت16.00)
فایل مناقصه PDF icon متن آگهي مناقصه انجام عمليات خدمات سیویل(ساختمانی) سالانه نيروگاه.pdf
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند

 

اسناد مناقصه برای دانلود با اداره قرار دادها تماس حاصل فرمایید