002الف98
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار استعلام بهاء عمومی
موضوع مناقصه/ مزایده اين شركت قصد دارد خدمات غرفه بندی فضای نمایشگاه جانبی کنفرانس نیروگاههای کشور را براساس شرح فرم پیوست از طريق اخذ استعلام بهاء انجام نمايد لذا خواهشمند است پيشنهاد خود را جهت ارائه كالا و خدمات تعيين شده زير حداكثر تا تاريخ28/01/1398 اعلام و به صورت پاكت در بسته به آدرس نيروگاه ارسال فرمایید
نوع مناقصه/ مزایده استعلام بهاء عمومی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده 1398/01/28
فایل مناقصه PDF icon کنفرانس نیروگاههای کشور98.pdf
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند

 

اسناد مناقصه برای دانلود با اداره قرار دادها تماس حاصل فرمایید