002م98
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شرکت مدیریت تولید برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده انجام عملیات سرویس، نگهداری وتعمیرات اسپیلت ها وکولرهای گازی نیروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
نوع مناقصه/ مزایده عمومی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند)
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده 300.000.000 ريال
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده داوطلبان شركت در مناقصه كه داراي تجربه و تخصص كافي در اين زمينه مي باشند مي توانند از تاريخ نشر آگهي لغايت25/03/98 با دردست داشتن معرفي نامه و اصل فیش واریزی جهت خرید اسناد مناقصه در اوقات اداري به آدرس تهران-كيلومتر 35 جاده گرمسار- نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند) امور بازرگانی و انبار مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نمایند
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده مبلغ500.000 ريال به حساب شماره 0202995060003 به شماره شبا710660000000202995060003IR نزد بانك دی- شعبه میدان توحید، به نام شركت مديريت توليد برق دماوند
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده و با توجه كامل به مندرجات آن اسناد دریافتی را تکمیل و مهر و امضاء نموده و به ضميمه مدارك درخواستي در اسناد مناقصه حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ04/04/98 به نشاني فوق تسليم نمايند جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR وسايت معاملات شركت توانير مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489 تماس حاصل نماييد.
فایل مناقصه PDF icon متن آگهي مناقصه سرویس، نگهداری وتعمیرات اسپیلت ها وکولرهای گازی.pdf
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند

 

اسناد مناقصه برای دانلود با اداره قرار دادها تماس حاصل فرمایید