002م98
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شرکت مدیریت تولید برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده انجام عملیات سرویس، نگهداری وتعمیرات اسپیلت ها وکولرهای گازی نیروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
نوع مناقصه/ مزایده عمومی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند)
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده 300.000.000 ريال
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده داوطلبان شركت در مناقصه كه داراي تجربه و تخصص كافي در اين زمينه مي باشند مي توانند از تاريخ نشر آگهي لغايت25/03/98 با دردست داشتن معرفي نامه و اصل فیش واریزی جهت خرید اسناد مناقصه در اوقات اداري به آدرس تهران-كيلومتر 35 جاده گرمسار- نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند) امور بازرگانی و انبار مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نمایند
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده مبلغ500.000 ريال به حساب شماره 0202995060003 به شماره شبا710660000000202995060003IR نزد بانك دی- شعبه میدان توحید، به نام شركت مديريت توليد برق دماوند
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده و با توجه كامل به مندرجات آن اسناد دریافتی را تکمیل و مهر و امضاء نموده و به ضميمه مدارك درخواستي در اسناد مناقصه حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ04/04/98 به نشاني فوق تسليم نمايند جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR وسايت معاملات شركت توانير مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489 تماس حاصل نماييد.
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده
فایل مناقصه PDF icon متن آگهي مناقصه سرویس، نگهداری وتعمیرات اسپیلت ها وکولرهای گازی.pdf
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند

 

اسناد مناقصه برای دانلود با اداره قرار دادها تماس حاصل فرمایید