015الف98
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شرکت مدیریت تولید برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده اجرای پروژه انتقال هوای فشرده از واحد یک گازی به کمپرسورخانه بخار طبق مشخصات مندرج در شرح خدمات فنی پیوست
نوع مناقصه/ مزایده استعلام بهاء عمومی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده پیرینت فایل های پیوست
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده از تاریخ نشر
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده 1398/03/19 تا پایان وقت اداری
فایل مناقصه PDF icon شرح فعاليت هاي اجرای پروژه انتقال هوای فشرده از واحد یک گازی به کمپرسورخانه بخارسال 98.pdf, PDF icon استعلام بهاء015.pdf
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند

 

اسناد مناقصه برای دانلود با اداره قرار دادها تماس حاصل فرمایید