003م98
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شرکت مدیریت تولید برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده ارائه خدمات سرويس دهي(تاكسي سرويس) به پرسنل نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
نوع مناقصه/ مزایده عمومی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده داوطلبان شركت در مناقصه كه در اين زمينه داراي توانایی، تجربه وتخصص كافي می باشند مي توانند از تاريخ نشرآگهي لغايت01/04/98 با در دست داشتن معرفي نامه و اصل فيش واريزي در اوقات اداري به آدرس تهران-كيلومتر 35 جاده گرمسار- نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند) اموربازرگانی و انبار مراجعه واسناد مناقصه را دريافت نمایند
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده 450.000.000 ريال
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده از تاریخ1398/03/21 لغایت پایان وقت اداری مورخ1398/04/01
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده فيش واريزي به مبلغ500.000 ريال به حساب شماره 0202995060003 به شماره شبا710660000000202995060003IR به نام شركت مديريت توليد برق دماوند نزد بانك دی- شعبه میدان توحید
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده با توجه كامل به مندرجات آن اسناد دریافتی را تکمیل، مهر و امضاء نموده و به ضميمه مدارك درخواستي در اسناد مناقصه حداكثر تاپايان وقت اداري، ساعت16/00 مورخ1398/04/15 به نشاني فوق تسليم نمايند.
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده
فایل مناقصه PDF icon متن آگهي آژانس سال98.pdf
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند

 

اسناد مناقصه برای دانلود با اداره قرار دادها تماس حاصل فرمایید