003م98-1
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شرکت مدیریت تولید برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده تمدید زمان مناقصه ارائه خدمات سرويس دهي(تاكسي سرويس) به پرسنل نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
نوع مناقصه/ مزایده عمومی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند)
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده 450.000.000
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده آگهي تمدید مناقصه عمومي شماره 003م98 شركت مديريت توليد برق دماوند در نظر دارد ارائه خدمات سرويس دهي(تاكسي سرويس) به پرسنل خود در نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند) را جهت سال99-98 از طريق برگزاري مناقصه عمومي، براساس شرایط و مشخصات موجود در اسناد مناقصه و طرح قرارداد، به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد لذا داوطلبان شركت در مناقصه كه در اين زمينه داراي توانایی، تجربه وتخصص كافي می باشند مي توانند از تاريخ نشر آگهی، با در دست داشتن معرفي نامه و اصل فيش واريزي به مبلغ500.000 ريال به حساب شماره 0202995060003 به شماره شبا710660000000202995060003IR به نام شركت مديريت توليد برق دماوند نزد بانك دی- شعبه میدان توحید، در اوقات اداري به آدرس تهران-كيلومتر 35 جاده گرمسار- نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند) اموربازرگانی و انبار مراجعه واسناد مناقصه را دريافت و با توجه كامل به مندرجات آن اسناد دریافتی را تکمیل، مهر و امضاء نموده و به ضميمه مدارك درخواستي در اسناد مناقصه حداكثر تاپايان وقت اداري، ساعت00/16 مورخ23/04/98 به نشاني فوق تسليم نمايند. جهت اطلاعات بيشتر به سايت معاملات شركت توانير يا وب سايت WWW.DPGM.IR مراجعه ويا باشماره تلفن91-55221489 حاصل نماييد.
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده طبق متن اگهی
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده براساس تاریخ متن آگهی پیوست می باشد.
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده
فایل مناقصه PDF icon متن آگهي تمدید آژانس سال98.pdf
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند

 

اسناد مناقصه برای دانلود با اداره قرار دادها تماس حاصل فرمایید