مناقصه عمومي شماره004م 98
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شركت مديريت توليد برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده خريد10آيتم تجهیزات مورد نياز انجام عملیات کابل کشی و انتقال سیگنالها جهت رویت پذیری توسط دیسپاچینگ ملی در نيروگاه
نوع مناقصه/ مزایده عمومی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده لذا داوطلبان شركت در مناقصه كه داراي تجربه وتخصص كافي در اين زمينه ميباشند مي توانند از تاريخ نشر آگهي لغايت30/04/98 با دردست داشتن معرفي نامه و اصل فيش واريزي در اوقات اداري به آدرس تهران-كيلومتر 35جاده گرمسار- نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند) امورتداركات و انبار، اداره قراردادها مراجعه واسناد مناقصه را دريافت نمایند
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده 350.000.000
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده از روز شنبه مورخ1398/04/22
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده به مبلغ 500،000 ريال به حساب شماره 0202995060003 یا به شماره شبا710660000000202995060003IR به نام شركت مديريت توليد برق دماوند نزد بانك دی- شعبه میدان توحید
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده اسناد دریافتی را تکمیل، مهر و امضاء نموده وبه ضميمه مدارك درخواستي در اسناد مناقصه حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ1398/05/12به نشاني فوق تسليم نمايند.
فایل مناقصه PDF icon متن آگهي مناقصه خريد10آيتم تجهیزات مورد نياز انتقال سیگنالها.pdf
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند

 

اسناد مناقصه برای دانلود با اداره قرار دادها تماس حاصل فرمایید