مناقصه عمومي شماره004م 98
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شركت مديريت توليد برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده خريد10آيتم تجهیزات مورد نياز انجام عملیات کابل کشی و انتقال سیگنالها جهت رویت پذیری توسط دیسپاچینگ ملی در نيروگاه
نوع مناقصه/ مزایده عمومی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده لذا داوطلبان شركت در مناقصه كه داراي تجربه وتخصص كافي در اين زمينه ميباشند مي توانند از تاريخ نشر آگهي لغايت30/04/98 با دردست داشتن معرفي نامه و اصل فيش واريزي در اوقات اداري به آدرس تهران-كيلومتر 35جاده گرمسار- نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند) امورتداركات و انبار، اداره قراردادها مراجعه واسناد مناقصه را دريافت نمایند
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده 350.000.000
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده از روز شنبه مورخ1398/04/22
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده به مبلغ 500،000 ريال به حساب شماره 0202995060003 یا به شماره شبا710660000000202995060003IR به نام شركت مديريت توليد برق دماوند نزد بانك دی- شعبه میدان توحید
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده اسناد دریافتی را تکمیل، مهر و امضاء نموده وبه ضميمه مدارك درخواستي در اسناد مناقصه حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ1398/05/12به نشاني فوق تسليم نمايند.
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده
فایل مناقصه PDF icon متن آگهي مناقصه خريد10آيتم تجهیزات مورد نياز انتقال سیگنالها.pdf
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند

 

اسناد مناقصه برای دانلود با اداره قرار دادها تماس حاصل فرمایید