مناقصه عمومي شماره005م 98
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شركت مديريت توليد برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده خريد2آيتم کابل های مورد نياز انجام عملیات کابل کشی و انتقال سیگنالها جهت رویت پذیری توسط دیسپاچینگ ملی در نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
نوع مناقصه/ مزایده عمومی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده در اوقات اداري به آدرس تهران-كيلومتر 35جاده گرمسار- نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند) امورتداركات و انبار، اداره قراردادها مراجعه واسناد مناقصه را دريافت
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده 300.000.000ريال
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده از تاریخ 1398/04/22
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده فيش واريزي به مبلغ 500،000 ريال به حساب شماره 0202995060003 یا به شماره شبا710660000000202995060003IR به نام شركت مديريت توليد برق دماوند نزد بانك دی- شعبه میدان توحید
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده با توجه كامل به مندرجات آن اسناد دریافتی را تکمیل، مهر و امضاء نموده وبه ضميمه مدارك درخواستي در اسناد مناقصه حداكثر تا پايان وقت اداري ساعت16.00 مورخ1398/05/12به نشاني فوق تسليم نمايند.
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده
فایل مناقصه PDF icon متن آگهي مناقصه خريد2آيتم کابل مورد نياز انتقال سیگنالها.pdf
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند

 

اسناد مناقصه برای دانلود با اداره قرار دادها تماس حاصل فرمایید