مناقصه عمومي شماره005م 98
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شركت مديريت توليد برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده خريد2آيتم کابل های مورد نياز انجام عملیات کابل کشی و انتقال سیگنالها جهت رویت پذیری توسط دیسپاچینگ ملی در نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
نوع مناقصه/ مزایده عمومی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده در اوقات اداري به آدرس تهران-كيلومتر 35جاده گرمسار- نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند) امورتداركات و انبار، اداره قراردادها مراجعه واسناد مناقصه را دريافت
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده 300.000.000ريال
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده از تاریخ 1398/04/22
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده فيش واريزي به مبلغ 500،000 ريال به حساب شماره 0202995060003 یا به شماره شبا710660000000202995060003IR به نام شركت مديريت توليد برق دماوند نزد بانك دی- شعبه میدان توحید
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده با توجه كامل به مندرجات آن اسناد دریافتی را تکمیل، مهر و امضاء نموده وبه ضميمه مدارك درخواستي در اسناد مناقصه حداكثر تا پايان وقت اداري ساعت16.00 مورخ1398/05/12به نشاني فوق تسليم نمايند.
فایل مناقصه PDF icon متن آگهي مناقصه خريد2آيتم کابل مورد نياز انتقال سیگنالها.pdf
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند

 

اسناد مناقصه برای دانلود با اداره قرار دادها تماس حاصل فرمایید