تمدید مناقصه عمومي شماره 003م98
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شركت مديريت توليد برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده شركت مديريت توليد برق دماوند در نظر دارد ارائه خدمات سرويس دهي(تاكسي سرويس) به پرسنل خود در نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند) را جهت سال99-98 از طريق برگزاري مناقصه عمومي، براساس شرایط و مشخصات موجود در اسناد مناقصه و طرح قرارداد، به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.
نوع مناقصه/ مزایده عمومی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده داوطلبان شركت در مناقصه كه در اين زمينه داراي توانایی، تجربه وتخصص كافي می باشند مي توانند از تاريخ نشر آگهی، با در دست داشتن معرفي نامه و اصل فيش واريزي به مبلغ500.000 ريال به حساب شماره 0202995060003 به شماره شبا710660000000202995060003IR به نام شركت مديريت توليد برق دماوند نزد بانك دی- شعبه میدان توحید، در اوقات اداري به آدرس تهران-كيلومتر 35 جاده گرمسار- نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند) اموربازرگانی و انبار اداره قراردادها مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نمایند.
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده 450.000.000 ريال
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده از تاریخ1398/04/23 لغایت98/04/31
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده 500.000 ريال
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده پایان وقت اداری مورخ98/04/31
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده
فایل مناقصه PDF icon متن آگهي تمدید -دوم آژانس سال98.pdf
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند

 

اسناد مناقصه برای دانلود با اداره قرار دادها تماس حاصل فرمایید