004م98-1
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شرکت مدیریت تولید برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده آگهي تمدید مناقصه خريد10آيتم تجهیزات مورد نياز انجام عملیات کابل کشی و انتقال سیگنالها جهت رویت پذیری توسط دیسپاچینگ ملی در نيروگاه
نوع مناقصه/ مزایده عمومی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده در محل آدرس متن پیوست نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند)
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده 350.000.000 ريال
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده طبق تاریخ مندرج در متن پیوست
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده طبق مندرجات متن پیوست
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده طبق تاریخ مندرج در متن پیوست
فایل مناقصه PDF icon متن آگهي تمدید مناقصه خريد10آيتم تجهیزات مورد نياز انتقال سیگنالها.pdf
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند

 

اسناد مناقصه برای دانلود با اداره قرار دادها تماس حاصل فرمایید