005م98-1
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شرکت مدیریت تولید برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده خريد2آيتم کابل های مورد نياز انجام عملیات کابل کشی و انتقال سیگنالها جهت رویت پذیری توسط دیسپاچینگ ملی در نيروگاه
نوع مناقصه/ مزایده عمومی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده براساس مندرجات فایل پیوست آگهی
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده 300.000.000 ريال
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده طبق تاریخ مندرج در متن پیوست
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده براساس مندرجات فایل پیوست آگهی
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده طبق تاریخ مندرج در فایل پیوست
فایل مناقصه PDF icon متن آگهي تمدید مناقصه خريد2آيتم کابل مورد نياز انتقال سیگنالها.pdf
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند

 

اسناد مناقصه برای دانلود با اداره قرار دادها تماس حاصل فرمایید