آگهی تمدید مناقصه 005م98-1
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شرکت مدیریت تولید برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده خريد2آيتم کابل های مورد نياز انجام عملیات کابل کشی و انتقال سیگنالها جهت رویت پذیری توسط دیسپاچینگ ملی در نيروگاه
نوع مناقصه/ مزایده عمومی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده براساس مندرجات فایل پیوست آگهی
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده 300.000.000 ريال
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده طبق تاریخ مندرج در متن پیوست
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده براساس مندرجات فایل پیوست آگهی
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده تا پایان وقت اداری 98/05/22
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده
فایل مناقصه PDF icon خريد2آيتم کابل های مورد نياز انجام عملیات کابل کشی و انتقال سیگنالها.pdf
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند

 

اسناد مناقصه برای دانلود با اداره قرار دادها تماس حاصل فرمایید