استعلام بهاء شماره 021الف98
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شرکت مدیریت تولید برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده
نوع مناقصه/ مزایده
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده تا تاريخ 27 /8 / 98
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده
فایل مناقصه PDF icon هابكو.pdf
توضیحات مناقصه

احتراما با عنايت به نياز نيروگاه توليد برق دماوند به انواع بيرينگ ها طبق جدول فوق استعلام شماره 021 الف 98 برگزار گرديد و تا تاريخ 27 /8 / 98 مهلت ارسال پيشنهاد قيمت لحاظ شده است . جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره 09191394569 آقاي مهندي نوبخت تماس حاصل فرماييد . شماره فكس 55221458
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند

 

اسناد مناقصه برای دانلود با اداره قرار دادها تماس حاصل فرمایید