آگهی مزايده شماره99/004
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار دستورالعمل مزايده شماره 99/004 با موضوع فروش فیلتر هوای ضایعاتی، سیستم اصلی کمپروسور(ایراینتک) نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
موضوع مناقصه/ مزایده فروش فیلتر هوای ضایعاتی، سیستم اصلی کمپروسور(ایراینتک) نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند) برای دریافت اطلاعات بیشتر به فایل زیر مراجعه نمانید
نوع مناقصه/ مزایده
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده جهت بازديد از اقلام ضايعاتي مورد مزايده در ايام غير تعطيل و ساعات اداري به محل نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند) واقع در كيلومتر 35 جاده تهران –گرمسار مراجعه نماييد .
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده تضمين شركت درمزايده معادل000, 000, 70 ريال (هفتاد میلیون ريال)
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده
فایل مناقصه PDF icon دستورالعمل مزایده فیلترهای ضایعاتی.pdf
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند

 

اسناد مناقصه برای دانلود با اداره قرار دادها تماس حاصل فرمایید