آگهي مزايده محدود شماره99/005
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شركت مديريت توليد برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده فروش 69000 لیتر رزین آنیونی و کاتیونی مربوط به نیروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
نوع مناقصه/ مزایده محدود
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده تهران-كيلومتر 35 جاده گرمسار- نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند) -امور بازرگاني
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده 500،000 ريال، نزد بانک دی- شعبه میدان توحید به حساب شماره 0222000022004
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده 99/05/05
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده
فایل مناقصه PDF icon آگهي مزايده فروش رزین.pdf
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند

 

اسناد مناقصه برای دانلود با اداره قرار دادها تماس حاصل فرمایید