آگهي مناقصه عمومي شماره 001م 99
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شركت مديريت توليد برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده احداث 5 باب ساختمان در نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند) براساس شرایط و مشخصات موجود در اسناد مناقصه و طرح قرارداد
نوع مناقصه/ مزایده عمومی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده آدرس تهران-كيلومتر 35 جاده گرمسار- نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند)
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده از تاريخ نشر آگهي لغايت 99/05/29
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده 500،000 ريال
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده اسناد مناقصه حداكثرتا پايان وقت اداري مورخ 99/06/10
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده
فایل مناقصه PDF icon متن آگهي مناقصه احداث 5 باب ساختمان در نيروگاه.pdf
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند

 

اسناد مناقصه برای دانلود با اداره قرار دادها تماس حاصل فرمایید