آگهي مناقصه عمومي شماره 010م 99
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شركت مديريت توليد برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده خرید تعداد 52 آیتم ولوهای مورد نیاز نيروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند)
نوع مناقصه/ مزایده عمومی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده آدرس تهران-كيلومتر 35 جاده گرمسار- نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند) امور بازرگانی و انبار
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده 99/12/27
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده مبلغ 500،000 ريال به حساب شماره 0102994957003 یا به شماره شبا 220660000000102994957003IR به نام شركت مديريت توليد برق دماوند نزد بانك دی- شعبه میدان توحید
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده حداكثرتا پايان وقت اداري مورخ 1400/01/21
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده
فایل مناقصه
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند

 

اسناد مناقصه برای دانلود با اداره قرار دادها تماس حاصل فرمایید
2076, 2067