استعلام بهاء شماره 065الف99
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شركت مديريت توليد برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده تست وآنالیز روغن های ماشین آلات نیروگاه دماوند شامل روانکارهای توربین، هیدرولیک، چرخ دنده ها،روغن نو ، گریس نو و ضدیخ مطابق با اطلاعات پیوست
نوع مناقصه/ مزایده
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده 1- ارائه يك فقره تضمین معتبر و مورد قبول شرکت مدیریت تولید برق دماوند به مبلغ 100.000.000 ريال بعنوان تضمين ارائه پيشنهاد قیمت الزامي است. (تضمین مورد قبول حسب مورد می تواند رسید وجه واریزی،چک تضمین شده بانکی، ضمانت نامه بانکی ، سفته باشد)
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده تا تاریخ 99/12/25 جهت دریافت و ارسال تمدید گردید.
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده
فایل مناقصه PDF icon TmpView{B431DCC3-FAE8-4A28-A949-29FC68C2CD06}.pdf
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند

 

اسناد مناقصه برای دانلود با اداره قرار دادها تماس حاصل فرمایید