001ز1400
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شرکت مدیریت تولید برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده مزایده فروش کارتن و فيلتر كمپرسور هواي ايراينتك واحدهای نیروگاه(ضايعاتي)
نوع مناقصه/ مزایده مزایده عمومی فروش ضایعات
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده پیرینت فایل PDF پیوست آگهی
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده از تاریخ نشر لغایت پایان وقت اداری مورخ1400/02/14
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده پایان وقت اداری1400/02/14
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده
فایل مناقصه PDF icon فرم استعلام بهاء مزایده فروش کارتن فيلترهوا.pdf, PDF icon فرم استعلام بهاء مزایده فروش فيلترهوا.pdf
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند

 

اسناد مناقصه برای دانلود با اداره قرار دادها تماس حاصل فرمایید