استعلام بها شماره28الف1400
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شرکت مدیریت تولید برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده عملیات نصب پوشش ژئوتکستایل و ژئوممبران مخزن خاکی براساس شرح مشخصات فنی پیوست
نوع مناقصه/ مزایده عمومی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده پیرینت فایل های پیوست
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده 90.000.000 ريال
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده از تاریخ نشر آگهی
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده 1400/02/15
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده
فایل مناقصه PDF icon نصب ژئوممبران شرح خدمات.pdf, PDF icon استعلام بها نصب پوشش ژئوتکستایل و ژئوممبران.pdf
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند

 

اسناد مناقصه برای دانلود با اداره قرار دادها تماس حاصل فرمایید