مزایده عمومی (حراج )تعداد 12000 عدد فیلتر ضایعاتی مربوط به کمپرسور هوای ایراینتک واحدهای گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند )
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شركت مديريت توليد برق دماوند شهدای پاکدشت
موضوع مناقصه/ مزایده شرکت مدیریت تولید برق دماوند درنظر دارد حدوداً تعداد 12000 عدد فیلتر ضایعاتی مربوط به کمپرسور هوای ایراینتک واحدهای گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند ) را از طریق مزایده عمومی (حراج ) واگذار نماید .
نوع مناقصه/ مزایده عمومی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده زمان برگزاری مزایده حضوری ، و در تاریخ 1400/06/02 راس ساعت 14:30 صبح در محل سالن جلسات شرکت برگزار خواهد شد.
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده
فایل مناقصه فایل مزایده عمومی (حراج )تعداد 12000 عدد فیلتر ضایعاتی مربوط به کمپرسور هوای ایراینتک واحدهای گاز.docx
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند

 

اسناد مناقصه برای دانلود با اداره قرار دادها تماس حاصل فرمایید