آگهي مناقصه عمومي شماره 002م 1400
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار آگهي مناقصه عمومي شماره 002م 1400
موضوع مناقصه/ مزایده شركت مديريت توليد برق دماوند در نظر دارد، نگهداری و گسترش فضای سبز و جنگل نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
نوع مناقصه/ مزایده مناقصه عمومی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده آدرس تهران-كيلومتر 35 جاده گرمسار- نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند) امور بازرگانی
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده از تاريخ نشر آگهي لغايت1400/05/27 با در دست داشتن معرفي نامه و اصل فيش واريزي
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده مبلغ 500،000 ريال به حساب شماره 0102994957003 یا به شماره شبا 220660000000102994957003IR به نام شركت مديريت توليد برق دماوند نزد بانك دی- شعبه میدان توحید
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده حداكثرتا پايان وقت اداري مورخ 1400/06/06
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده
فایل مناقصه
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند

 

اسناد مناقصه برای دانلود با اداره قرار دادها تماس حاصل فرمایید