استعلام بهاء شماره 580 الف 1400
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شركت مديريت توليد برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده شركت مديريت توليد برق دماوند قصد دارد اقلام / خدمات مشروحه در پیوست ذيل را از طريق اخذ استعلام بهاء انجام نمايد لذا خواهشمند است پيشنهاد خود جهت خدمات تعيين شده را حداكثر تا تاريخ 1400/06/22 اعلام و در غير اينصورت نسبت به تكميل بند سه اقدام فرمائيد.
نوع مناقصه/ مزایده
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده محل بازدید و انجام کار کیلومتر35 جاده تهران-گرمسار نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند)میباشد.
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده ارائه فیش واریزی به مبل100.000.000ريال ، به حساب شماره 0102994957003وشماره شبا 220660000000102994957003 IR نزد بانک دی- شعبه میدان توحید بعنوان تضمين شرکت در استعلام بها یا يك فقره سفته یا چک به مبلغ مذکور در وجه شرکت مدیریت تولید برق دماوند الزامی میباشد.
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده ضمانت نامه یا فیش قید شده در بند 2 و سوابق، مدارك فني و بازرگاني در پاكت(الف ) و پيشنهاد قيمت در پاكت(ب ) به صورت در بسته به آدرس کیلومتر35 جاده تهران-گرمسار نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) کدپستی3393438511 تحويل گردد.
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده
فایل مناقصه فایل استعلام نصب داربست نیروگاه دماوند.docx
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند

 

اسناد مناقصه برای دانلود با اداره قرار دادها تماس حاصل فرمایید