استعلام بهاء شماره 062 الف 1400
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شركت مديريت توليد برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده حمل زباله های نیروگاه به مدت یک سال(شرح خدمات پیوست می باشد)
نوع مناقصه/ مزایده عمومی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده ارائه فیش واریزی به مبلغ60.000.000ريال ، به حساب شماره 0102994957003وشماره شبا 220660000000102994957003 IR نزد بانک دی- شعبه میدان توحید بعنوان تضمين شرکت در استعلام بها یا يك فقره ضمانت نامه بانکی به مبلغ مذکور در وجه شرکت مدیریت تولید برق دماوند
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده
فایل مناقصه فایل شرح خدمات.docx, فایل استعلام بهاء زباله.docx
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند

 

اسناد مناقصه برای دانلود با اداره قرار دادها تماس حاصل فرمایید