مناقصه عمومي شماره 011م 1400
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شركت مديريت توليد برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده خدمات سرویس دهی(تاکسی سرویس) به پرسنل نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
نوع مناقصه/ مزایده عمومی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده تهران-كيلومتر 35 جاده گرمسار- نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند) امور بازرگانی
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده تاريخ نشر آگهي لغايت04/07/1400 با در دست داشتن معرفي نامه و اصل فيش واريزي به مبلغ 500،000 ريال به حساب شماره 0102994957003یا به شماره شبا 220660000000102994957003IR به نام شركت مديريت توليد برق دماوند نزد بانك دی- شعبه میدان توحید
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده تاريخ نشر آگهي لغايت1400/07/04 با در دست داشتن معرفي نامه و اصل فيش واريزي به مبلغ 500،000 ريال به حساب شماره 0102994957003یا به شماره شبا 220660000000102994957003IR به نام شركت مديريت توليد برق دماوند نزد بانك دی- شعبه میدان توحید
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده حداكثرتا پايان وقت اداري مورخ 1400/07/18
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده
فایل مناقصه فایل متن آگهي مناقصه تاکسی سرویس.docx
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند

 

اسناد مناقصه برای دانلود با اداره قرار دادها تماس حاصل فرمایید