استعلام بهاء شماره 063 الف 1
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شركت مديريت توليد برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده 200000 کیلوگرم اسيد سولفوریک 98 درصد طبق مشخصات و شرح خدمات فنی
نوع مناقصه/ مزایده
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده ارائه فیش واریزی به مبلغ200.000.000ریال ، به حساب شماره 0102994957003وشماره شبا 220660000000102994957003 IR نزد بانک دی- شعبه میدان توحید بعنوان تضمین شرکت در استعالم بها یا یک فقره ضمانت نامه بانکی به مبلغ مذکور در وجه شرکت مدیریت تولید برق دماوند ا
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده پیشنهاد خود جهت خدمات تعیین شده را حداکثر تا تاریخ 1400/07/18 اعلام و در غیر اینصورت نسبت به تکمیل بند سه اقدام فرمائید
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده
فایل مناقصه PDF icon استعلام اسید سولفوریک %98.pdf, PDF icon پیش قرارداد خرید کالا.pdf
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند

 

اسناد مناقصه برای دانلود با اداره قرار دادها تماس حاصل فرمایید