مناقصه عمومي شماره 015م 1400
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شركت مديريت توليد برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده خرید8736 لیتر روغن ترانس مورد نیاز نيروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند) بر اساس شرایط و مشخصات موجود در اسناد مناقصه و طرح قرارداد
نوع مناقصه/ مزایده عمومی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده تهران-كيلومتر 35 جاده گرمسار- نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند) امور بازرگانی و انبار
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده مبلغ 975.000.000 (نهصدو هفتادو پنج میلیون ریال )
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده از تاريخ نشر آگهي لغايت 1400/10/15 با در دست داشتن معرفي نامه و اصل فيش واريزي به مبلغ 500،000 ريال به حساب شماره 0102994957003 یا به شماره شبا 220660000000102994957003IR به نام شركت مديريت توليد برق دماوند نزد بانك دی- شعبه میدان توحید
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده 500،000 ريال
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده حداكثرتا پايان وقت اداري مورخ 1400/10/26
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده
فایل مناقصه PDF icon شرح خدمات فنی.pdf, PDF icon فرم استعلام شرکت های داخلی 001.pdf, PDF icon پیش قرارداد خرید کالا.pdf, PDF icon دستورالعمل مناقصه خرید.pdf
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند

 

اسناد مناقصه برای دانلود با اداره قرار دادها تماس حاصل فرمایید