آگهی مزایده عمومی (حراج)
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شركت مديريت توليد برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده شرکت مدیریت تولید برق دماوند درنظر دارد حدوداً تعداد 10.000 عدد فیلتر ضایعاتی مربوط به کمپرسور هوای ایراینتک واحدهای گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند ) را از طریق مزایده عمومی (حراج ) و اگذار نماید .
نوع مناقصه/ مزایده عمومی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده شرکت کنندگان در مزایده فوق مراتب حضور خود را باید به صورت کتبی تا یک روز قبل از زمان برگزاری مزایده به امور بازرگانی اعلام نمایند و جلسه حراج فقط با حضور نفراتی که به صورت مکتوب حضور خود را اعلام نموده اند برگزار می گردد
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده ارائه فیش واریزی به مبلغ70.000.000 ريال ، به حساب شماره 0102994957003وشماره شبا 220660000000102994957003 IR نزد بانک دی- شعبه میدان توحید بعنوان تضمين شرکت در استعلام بها یا يك فقره ضمانت نامه بانکی به مبلغ مذکور در وجه شرکت مدیریت تولید برق دماوند الزامی میباشد
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده داوطلبان واجد شرایط می توانند تا 8 روز پس از نشر آگهی در صورت هر گونه سوال و ابهام در خصوص شرایط مزایده (حراج) پاسخ خود را از امور بازرگانی دریافت نمایند.
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده خریدار می تواند قبل از برگزاری زمان مزایده با همراه داشتن معرفی نامه و مدارک شناسایی معتبر از شرایط وکالای مورد فروش بازدید به عمل آورد.
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده زمان برگزاری مزایده حضوری ، در تاریخ 07/12/1400 راس ساعت 14:30 عصر در محل سالن جلسات شرکت برگزار خواهد شد.
فایل مناقصه
توضیحات مناقصه

 هرگونه مالیات و عوارض و نظایر آن به عهده برنده مزایده می باشد .
 برنده مزایده می باید وجه مورد معامله رانقداً به شماره حساب اعلام شده از طرف فروشنده واریز وفیش مربوطه را به امور بازرگانی تحویل  نماید. 

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند

 

اسناد مناقصه برای دانلود با اداره قرار دادها تماس حاصل فرمایید